ประวัติเทศบาลตำบลบ้านสา

การจัดตั้งเทศบาลตำบลบ้านสา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสาได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลบ้านสา เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นตามการจัดแบ่งส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกำหนดให้มีหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและหน้าที่อื่นตามกฎหมายกำหนด และนับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 เป็นต้นมา บทบาทอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดความเป็นอิสระในการปกครองของตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนและความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายการปกครองการบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำหนดหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น ตลอดจนรายได้ของท้องถิ่นเพิ่มขึ้น และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้กำหนดรูปแบบการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่นให้มีความเป็นอิสระมากขึ้น นอกจากกฎหมายทั้งสองฉบับแล้วยังมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่เกี่ยวข้อง เช่น

  • พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542
  • พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542
  • พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีความอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2542

ทำให้เห็นได้ว่ามีการกำหนดตัวบทกฎหมายและกลไกทางกฎหมายเพื่อให้การกระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถถูกตรวจสอบจากประชาชนและองค์กรต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้

ดังนั้น ภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสาจึงมีบทบาทอำนาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง โดยมิได้มีหน้าที่เพียงในการบริการด้านสาธารณะและโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลอีกด้วย และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น และได้มี ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสาเป็นเทศบาลตำบลบ้านสา ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2551

ตราเครื่องหมายของเทศบาลตำบลบ้านสา


คำอธิบาย

เทศบาลตำบลบ้านสา มีพื้นที่ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำวัง ทางทิศใต้ของอำเภอแจ้ห่มพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขา มีพื้นที่ราบบางส่วนบริเวณริมฝั่งแม่น้ำวัง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร คือ การเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ และการประมง อาชีพรอง คือ การรับจ้าง และค้าขาย พื้นที่ป่าไม้และภูเขาอุดมไปด้วยไม้สัก และไม้เบญจพรรณ และแร่ธาตุนานาชนิด อาทิเช่น หินปูน ดินขาว

ในปัจจุบันประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านสา มีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากมีแหล่งน้ำทางการเกษตรที่สมบูรณ์สามารถทำการเกษตรได้ตลอดปี อีกทั้งยังมีแหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่รองรับแรงงานตั้งอยู่ในพื้นที่ เมื่อเศรษฐกิจดีจึงมีผลทำให้ฐานะความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น ทำให้ประชาชนมีความสนใจและใส่ใจในการพัฒนาท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน

จากสภาพดังกล่าวสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสาจึงได้ร่วมกันกำหนดตราเครื่องหมายของเทศบาลตำบลบ้านสาเป็นรูปทิวทัศน์ซึ่งประกอบด้วย แผ่นดิน ภูขา ท้องฟ้า น้ำ ต้นไม้ ปลา และนก เพื่อเป็นเครื่องหมายที่แสดงว่าพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านสา เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นและในอนาคตจะเป็นท้องถิ่นที่มีความเจริญในทุกด้าน ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ ศาสนา และวัฒนธรรม ฯลฯ

ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป
ลักษณะที่ตั้ง

เทศบาลตำบลบ้านสาตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแจ้ห่มไปทางทิศใต้ประมาณ 10 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1035 สายลำปาง – แจ้ห่ม มีพื้นที่ 128.03 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 80,018 ไร่ แยกเป็นพื้นที่ป่าสงวน 90.03 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ทำการเกษตร 30.00 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 9,812 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัย 8.00 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 10 หมู่บ้าน

สภาพภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและภูเขาล้อมรอบ ชุมชนที่อยู่อาศัยมีที่ราบลุ่มเป็นบางส่วนมีแม่น้ำวังไหลผ่านทุกหมู่บ้านและมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ จดกับ อบต.วิเชตนคร , อบต.แจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม
ทิศใต้ จดกับ อบต.นิคมพัฒนา , อบต.บุนนาคพัฒนา และ อบต.บ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง
ทิศตะวันออก จดกับ อบต.เมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม
ทิศตะวันตก จดกับ อบต.บ้านขอ , อบต.ทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน และ อบต.บ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง
ประชากร

ประชากรในเขตเทศบาลตำบลบ้านสา มีจำนวนประชากรทั้งหมดจำนวน 5,065 คน แยกเป็นชาย จำนวน 2,522 คน หญิงจำนวน 2,543 คน จำนวนครัวเรือน จำนวน 1,697 ครัวเรือน มีความหนาแน่นประชากรเฉลี่ย 39.56 คน/ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็นหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน ดังนี้ (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2560)

หมู่บ้าน/ชื่อหมู่บ้าน ประชากร ผู้นำหมู่บ้าน
ชาย หญิง รวม ครัวเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านแป้นเหนือ 223 236 459 153 นายประทวน ปู่ย่า
หมู่ที่ 2 บ้านสบหก 208 227 435 132 นายธงชัย งามสม
หมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ 288 278 566 166 นายคงบุญโชติ กลิ่นฟุ้ง
หมู่ที่ 4 บ้านสาเหนือ 326 351 677 255 นายเย็น แต้มดี
หมู่ที่ 5 บ้านสามัคคี 295 245 540 231 นายเสรี นาละออง
หมู่ที่ 6 บ้านแป้นใต้ 189 186 375 138 นางวริษา จิตใหญ่
หมู่ที่ 7 บ้านสาแพะเหนือ 281 278 559 159 นายเพียร แต้มดี (กำนันตำบลบ้านสา)
หมู่ที่ 8 บ้านแป้นพัฒนา 207 214 421 148 นางอุดร หล้าอินเชื้อ
หมู่ที่ 9 บ้านแป้นโป่งชัย 248 262 510 161 นายวินัย สายแปง
หมู่ที่ 10 บ้านสามัคคีเหนือ 257 266 523 154 นายบุญธง มีเลข

ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2560 สภาพเศรษฐกิจ อาชีพ
- อาชีพของราษฎรส่วนใหญ่ คือ อาชีพทางด้านเกษตรกรรม เป็นแหล่งปลูกข้าวและพืชที่สำคัญ เช่น ข้าวโพด ถั่วลิสง ผักกาดเขียวปลี มะม่วง สับปะรด บวบ ยาสูบ ฟักทอง และฝรั่ง
- อาชีพรองลงไป คือ อาชีพรับจ้าง ประมง เลี้ยงสัตว์ และอาชีพเก็บหาของป่ามาขาย
- รายได้เฉลี่ยของราษฎร ทั้ง 10 หมู่บ้าน มีดังนี้
     หมู่ที่ 1 จำนวน 28,552 บาท/คน/ปี
     หมู่ที่ 2 จำนวน 32,909 บาท/คน/ปี
     หมู่ที่ 3 จำนวน 35,199 บาท/คน/ปี
     หมู่ที่ 4 จำนวน 45,372 บาท/คน/ปี
     หมู่ที่ 5 จำนวน 33,120 บาท/คน/ปี
     หมู่ที่ 6 จำนวน 41,812 บาท/คน/ปี
     หมู่ที่ 7 จำนวน 30,821 บาท/คน/ปี
     หมู่ที่ 8 จำนวน 42,838 บาท/คน/ปี
     หมู่ที่ 9 จำนวน 47,118 บาท/คน/ปี
     หมู่ที่ 10 จำนวน 27,429 บาท/คน/ปี

เทศบาลตำบลบ้านสา มีพื้นที่ทางด้านเกษตรกรรมและทางด้านอุตสาหกรรมเหมืองแร่ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเหมืองแร่ที่บ้านสามัคคีหมู่ที่ 5 เป็นที่ตั้งของเหมืองแร่หินปูนเพื่อการอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด จากนี้ยังมีเหมืองแร่ดินขาวใช้ทำผลิตภัณฑ์เซรามิค เช่น ถ้วยชาม แจกันและของที่ระลึกต่างๆ ซึ่งที่ตั้งของเหมืองแร่ดินขาวตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านสามัคคี และหมู่ที่ 3 บ้านสาแพะ

หน่วยธุรกิจในเทศบาล
- ปั๊มน้ำมัน - แห่ง
- โรงงานอุตสาหกรรม 1 แห่ง
- โรงส 12 แห่ง แยกเป็น
     หมู่ที่ 3 = 4 แห่ง
     หมู่ที่ 4 = 1 แห่ง
     หมู่ที่ 5 = 1 แห่ง
     หมู่ที่ 6 = 1 แห่ง
     หมู่ที่ 7 = 1 แห่ง
     หมู่ที่ 8 = 3 แห่ง
     หมู่ที่ 9 = 1 แห่ง

สภาพทางสังคม การศึกษา (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2560)
- โรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง มีนักเรียนทั้งหมด 246 คน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง มีเด็กเล็กทั้งหมด 65 คน

ลำดับ โรงเรียน จำนวนนักเรียน รวม ผู้อำนวยการโรงเรียน
1 โรงเรียนชุมชนบ้านสา 95 นายฉลอง หน้างาม
2 โรงเรียนบ้านแป้น 106 นายยัยยงค์ สูงงาม
3 โรงเรียนบ้านสาแพะ 45 นายเสวก จัดสวย
4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.บ้านสา 65 นางดวงใจ จำปาวัน
รวม 311

- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน10 แห่ง
สถาบันและองค์กรทางศาสนา 4 แห่ง ดังนี้
- วัดบ้านแป้น - มีพระภิกษุ 3 รูป สามเณร 8 รูป พระครูวิธานสาธุกิจ เป็นเจ้าอาวาส
- วัดสาญาณพลาราม -มีพระภิกษุ 3 รูป สามเณร 8 รูป พระอธิการสุพรรณ ชยธมฺโม เป็นเจ้าอาวาส
- วัดสามัคคีธรรม -มีพระภิกษุ 4 รูป สามเณร 11 รูป พระครูบุญมา สภทฺโท เป็นเจ้าอาวาส
- วัดสาธุ -มีพระภิกษุ 3 รูป สามเณร - รูป พระอธิการบรรลา อตฺตสนโต เป็นเจ้าอาวาส
- โบสถ์ - แห่ง
สาธารณสุข
- โรงพยาบาลของรัฐ - เตียง - แห่ง
- สถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่ง (สถานีอนามัยบ้านสา ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านสาเหนือ) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 2 คน
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานระดับหมู่บ้าน 7 แห่ง
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 100
- มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ครบทั้ง 10 หมู่บ้าน จำนวน 122 คน
- เตาเผาขยะ 9 แห่ง (หมู่ที่ 1 , 2 , 6 หมู่ละ 1 แห่ง , หมู่ที่ 4 = 2 แห่ง และหมู่ที่ 5 = 4 แห่ง)
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- สถานีตำรวจ - แห่ง
- สถานีดับเพลิง - แห่ง
- ตู้ยามตำรวจ 1 แห่ง
การบริหารพื้นฐาน
การคมนาคม

การคมนาคมขนส่งจากตัวเมืองลำปางเข้าสู่อำเภอแจ้ห่มผ่านที่เทศบาลตำบลบ้านสาใช้เส้นทางทางหลวงหมายเลข 1035 (สายลำปาง - แจ้ห่ม) เป็นเส้นทางหลักระยะทางจากตัวเมืองลำปางถึงอำเภอแจ้ห่ม 52 กิโลเมตร และจากที่ทำการเทศบาลตำบลบ้านสาถึงที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม 10 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีถนนของกรมโยธาธิการจังหวัดลำปางเชื่อมระหว่างบ้านสบหก หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสา - บ้านทุ่งอุดม ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน และระหว่างบ้านแป้นใต้ หมู่ที่ 6 - บ้านสาแพะเหนือ หมู่ที่ 7 , บ้านฮ่องลี่ หมู่ที่ 5 ตำบลแจ้ห่ม ปัจจุบันอยู่ในความดูและขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง


การโทรคมนาคม
- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข - แห่ง
- สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ - แห่ง
- มีการบริการติดตั้งโทรศัพท์ขององค์การโทรศัพท์ครบทุกหมู่บ้าน (ยกเว้นหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7 การบริการยังไม่เข้าถึง)
- นอกจากนี้ยังมีตู้โทรศัพท์ไว้บริการในตำบลอีก 22 แห่ง แยกเป็น
     หมู่ 2 แบบหยอดเหรียญ 1 แห่ง , แบบใช้บัตร 1 แห่ง
     หมู่ 3 แบบหยอดเหรียญ 1 แห่ง , แบบไร้สาย 8 แห่ง (บ้านนางมณีรัตน์ สูงดี เบอร์ 054-203139)
     หมู่ 4 แบบหยอดเหรียญ 1 แห่ง
     หมู่ 5 แบบหยอดเหรียญ 3 แห่ง , แบบใช้บัตร 1 แห่ง
     หมู่ 7 แบบหยอดเหรียญ 2 แห่ง , แบบผู้ดูแล 1 แห่ง (บ้านนายถวิล วงศ์คำปวง เบอร์ 054-248023)
     หมู่ 8 แบบหยอดเหรียญ 1 แห่ง
     หมู่ 9 แบบหยอดเหรียญ 2 แห่ง

การไฟฟ้า
ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านสา มีไฟฟ้าเข้าถึงทั้ง 10 หมู่บ้าน ประชากรผู้ใช้ไฟฟ้าจำนวน 5,172 คน

แหล่งน้ำธรรมชาติ
- ลำน้ำ 1 สาย คือ ลำน้ำแม่วัง
- ลำห้วย 12 สาย ดังนี้
     หมู่ที่ 1, 6 8, 9 -ลำห้วยแป้น และลำห้วยแม่ดำ
     หมู่ที่ 2 -ลำห้วยหก และลำห้วยบอน
     หมู่ที่ 3 -ลำห้วยแนต, ลำห้วยแก้ว และลำห้วยคัดเลือด
     หมู่ที่ 4 -ลำห้วยขี้ลืม
     หมู่ที่ 5 -ลำห้วยลา, ลำห้วยต้นผึ้ง และลำห้วยหวิน และลำห้วยหลวง
     หมู่ที่ 7 -ลำห้วยคัดเลือด
- บึง, หนองน้ำและอื่นๆ 11 แห่ง ดังนี้
     หมู่ที่ 1 -หนองใหม่, หนองน้ำวังลาว, หนองน้ำเหมืองกลาง
     หมู่ที่ 2 -หนองฮ่องกว่าง, หนองสบหก, หนองเอ๋อ
     หมู่ที่ 3 -หนองบวกโค
     หมู่ที่ 5 -สระเก็บน้ำหนองปง
     หมู่ที่ 9 -หนองน้ำวัดโป่ง, หนองน้ำโป่งใต้,หนองน้ำโป่งเหนือ

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- ฝาย 5 แห่ง ดังนี้
     หมู่ที่ 1 ฝายน้ำล้นห้วยแม่ดำ , ฝายน้ำล้นห้วยแป้น
     หมู่ที่ 3 ฝายน้ำล้นลำห้วยแนต , ฝายน้ำล้นลำห้วยแก้ว
     หมู่ที่ 6 ฝายน้ำล้นลำห้วยโป่ง
- บ่อน้ำตื้น 170 บ่อ
     หมู่ที่ 1 40 บ่อ
     หมู่ที่ 2 20 บ่อ
     หมู่ที่ 3 30 บ่อ
     หมู่ที่ 4 30 บ่อ
     หมู่ที่ 5 20 บ่อ
     หมู่ที่ 6 30 บ่อ
- บ่อโยก 7 แห่ง
- ประปาหมู่บ้าน 19 แห่ง ดังต่อไปนี้
     1. ระบบประปา ณ วัดสามัคคีธรรม หมู่ที่ 5 จำนวนผู้ใช้น้ำ 164 ครัวเรือน โดยมีกรมทรัพยากรธรณีเป็นผู้ดูแล สร้างเมื่อปีงบประมาณ 2540
     2. ระบบประปา ณ บ้านแป้นใต้ หมู่ที่ 6 จำนวนผู้ใช้น้ำ 112 ครัวเรือน โดยมี รพช. เป็นผู้ดูแล สร้างเมื่อปีงบประมาณ 2540
     3. ระบบประปา ณ บ้านสาแพะเหนือ หมู่ที่ 7 จำนวนผู้ใช้น้ำ 128 ครัวเรือน โดยมีกรมอนามัยเป็นผู้ดูแล สร้างเมื่อปีงบประมาณ 2537
     4. ระบบประปา ณ บ้านแป้นใต้ หมู่ที่ 8 จำนวนผู้ใช้น้ำ 203 ครัวเรือน กรมทรัพยากรน้ำเป็นผู้ดูแล สร้างเมื่อปีงบประมาณ 2549
     5. ระบบประปา ณ บ้านแป้นใต้ หมู่ที่ 8 จำนวนผู้ใช้น้ำ 120 ครัวเรือน โดยมีกรม โยธาธิการ เป็นผู้ดูแล สร้างเมื่อปีงบประมาณ 2531
     6. ระบบประปา ณ บ้านแป้นโป่งชัย หมู่ที่ 9 จำนวนผู้ใช้น้ำ 200 ครัวเรือน โดยมี รพช. เป็นผู้ดูแล สร้างเมื่อปีงบประมาณ 2537
     7. ระบบประปา ณ บ้านสามัคคีเหนือ หมู่ที่ 10 จำนวนผู้ใช้น้ำ 142 ครัวเรือน โดยมีกรมอนามัยเป็นผู้ดูแล สร้างเมื่อปีงบประมาณ 2536
     8. ระบบประปา ณ บ้านแป้นเหนือ หมู่ที่ 1 จำนวนผู้ใช้น้ำ 120 ครัวเรือน โดยมี กรมโยธาธิการเป็นผู้ดูแล สร้างเมื่อปีงบประมาณ 2532
     9. ระบบประปา ณ บ้านสบหก หมู่ที่ 2 จำนวนผู้ใช้น้ำ 115 ครัวเรือน โดยมีกรม โยธาธิการ เป็นผู้ดูแล สร้างเมื่อปีงบประมาณ 2533
     10. ระบบประปา ณ บ้านสาป่าก่อ หมู่ที่ 5 จำนวนผู้ใช้น้ำ 164 ครัวเรือน โดยมี กรมโยธาธิการเป็นผู้ดูแล สร้างเมื่อปีงบประมาณ 2537
     11. ระบบประปา ณ บ้านสาเหนือ หมู่ที่ 4 จำนวนผู้ใช้น้ำ 205 ครัวเรือน โดยมีกรมอนามัยเป็นผู้ดูแล สร้างเมื่อปีงบประมาณ 2535
     12. ระบบประปา ณ บ้านแป้นใต้ หมู่ที่ 6 จำนวนผู้ใช้น้ำ 115 ครัวเรือน กรมอนามัย,อบจ.เป็นผู้ดูแล สร้างเมื่อปีงบประมาณ 2535
     13. ระบบประปา ณ บ้านสามัคคี หมู่ที่ 5 จำนวนผู้ใช้น้ำ 164 ครัวเรือน โดยมีกรมอนามัย เป็นผู้ดูแล สร้างเมื่อปีงบประมาณ 2535
     14. ระบบประปา ณ บ้านสามัคคี หมู่ที่ 5 จำนวนผู้ใช้น้ำ 50 ครัวเรือน โดยมี อบจ. เป็นผู้ดูแล สร้างเมื่อปีงบประมาณ 2549
     15. ระบบประปา ณ บ้านแป้น หมู่ที่ 1 จำนวนผู้ใช้น้ำ 122 ครัวเรือน โดยมีกรมอนามัยเป็นผู้ดูแล สร้างเมื่อปีงบประมาณ 2536
     16. ระบบประปา ณ บ้านสาแพะ หมู่ที่ 3 จำนวนผู้ใช้น้ำ 205 ครัวเรือน กรมอนามัยเป็นผู้ดูแล สร้างเมื่อปีงบประมาณ 2537
     17. ระบบประปา ณ บ้านสบหก หมู่ที่ 2 จำนวนผู้ใช้น้ำ 120 ครัวเรือน โดยมี กรมอนามัย เป็นผู้ดูแล สร้างเมื่อปีงบประมาณ 2539
     18. ระบบประปา ณ บ้านสบหก หมู่ที่ 2 จำนวนผู้ใช้น้ำ 70 ครัวเรือน โดยมีกรม โยธาธิการเป็นผู้ดูแล สร้างเมื่อปีงบประมาณ 2534
     19. ระบบประปา ณ บ้านสาเหนือ หมู่ที่ 4 จำนวนผู้ใช้น้ำ 175 ครัวเรือน โดยมี กรมอนามัยเป็นผู้ดูแล สร้างเมื่อปีงบประมาณ 2545

ข้อมูลอื่น ๆ

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
- ป่าไม้
- แร่ดินขาวในท้องที่ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 3
- หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมในท้องที่หมู่ที่ 5

มวลชนจัดตั้ง
- ลูกเสือชาวบ้าน 3 รุ่น
- ไทยอาสาป้องกันชาติ 1 รุ่น
- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 60 คน
- กลุ่มแม่บ้าน 6 รุ่น
- กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติ 1 กลุ่ม
- กลุ่มอาชีพตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน 3 กลุ่ม