ภาพกิจกรรม

  • เทศบาลตำบลบ้านสา
โครงการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลบ้านสา ได้จัดโครงการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 หัวข้อ "พบพระ พบธรรม" ขึ้น ณ วัดสาแพะพนาราม ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสา พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม การเสียสละและรับผิดชอบต่อสังคม และการมีวินันในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริต รวมถึงการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ธรรมะ วัฒนธรรมตามวิถีพุทธ ฝึกตนให้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี

  • เทศบาลตำบลบ้านสา
โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลบ้านสา ได้ดำเนินโครงการรพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น การเตรียมความพร้อมสำหรับการบริหารจัดการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ ครบถ้วน สมบูรณ์ การเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการยื่นยัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตลอดจนเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน

  • เทศบาลตำบลบ้านสา
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานฯ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลบ้านสา ได้จัดโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ผู้มีคุณธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2562 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ 1. นางนันทพร เนื่องกลิ่น ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 2. นายเมืองมนต์ แยบคาย ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง