ภาพกิจกรรม

  • เทศบาลตำบลบ้านสา
โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563
  • 03 เม.ย. 2563
  • 10

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลบ้านสา ได้ดำเนินโครงการรพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น การเตรียมความพร้อมสำหรับการบริหารจัดการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ ครบถ้วน สมบูรณ์ การเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการยื่นยัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตลอดจนเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน