ภาพกิจกรรม

  • เทศบาลตำบลบ้านสา
โครงการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563
  • 21 ก.ย. 2563
  • 8

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลบ้านสา ได้จัดโครงการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 หัวข้อ "พบพระ พบธรรม" ขึ้น ณ วัดสาแพะพนาราม ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสา พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม การเสียสละและรับผิดชอบต่อสังคม และการมีวินันในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริต รวมถึงการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ธรรมะ วัฒนธรรมตามวิถีพุทธ ฝึกตนให้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี