ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านสา

คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านสา
1. นายสวัสดิ์ คุณมี ประธานกรรมการ
2. นายสาย อายุมั่น กรรมการ
3. นางจันทร์ฟอง วงสาร กรรมการ
4. นายสมเกียรติ เป็นลาภ กรรมการ
5. นายคลอง อุดจอม กรรมการ
6. นายสมมุติ มีกำไร กรรมการ
7. นายสกล คำลือ กรรมการ
8. นายบุญสม ทิพย์ดี กรรมการ
9. นายสมศักดิ์ ขยันดี กรรมการ
10. นายบุญมา คำลือ กรรมการ
11. นายสมชาย งามสม กรรมการ
12. นายสุริยันต์ ลำขาว กรรมการ
13. นายจักรพันธ์ เป็นคุณ กรรมการ
14. นายภูมิพิพัฒน์ เป็นพวก กรรมการ
15. นางสาวลัดดา หน้างาม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
16. นางจันทร์ศรี แหลมคม กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรม
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านสา

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ


การสำรวจภัยธรรมชาติ/การระบาดศัตรูพืช


จุดสาธิตเกษตรผสมผสาน
สถานที่ตั้ง หมู่ 5 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง


นายบุญมา คำลือ
เจ้าของจุดสาธิตการเกษตรตำบลบ้านสา

ปาล์มน้ำมันอายุ ๓ ปีจำนวน๔๐๐ ต้นปาล์มเริ่มให้ผลผลิตแล้ว


สับประรดพันธุ์ปัตตาเวีย๒๑ ไร่สับประรดพันธุ์ปัตตาเวีย


การปลูกผักสวนครัว และมะละกอส่งโรงงาน
การดัดแปลงการใช้ประโยชน์เครื่องสูบน้ำให้เหมาะสมในที่ไม่มีไฟฟ้า

จุดสาธิตการปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารเคมี
สถานที่ตั้ง หมู่ 2 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง


จุดสาธิตการปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารเคมี
สถานที่ตั้ง หมู่ 2 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง


นายสมบูรณ์ สุดหอม
เจ้าของจุดสาธิตการเกษตรตำบลบ้านสา

การเก็บผลผลิตบวบงู


การปลูกบวบให้ผลผลิตแล้ว


ผลผลิตบวบและบวบงู มะเขือเจ้าพระยาและมะเขือม่วง พร้อมที่จำหน่าย


สารไล่แมลงจากพืช

จุดสาธิตการเลี้ยงกบ
สถานที่ตั้ง หมู่ 2 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

นางอาพรและนายภูมิพิพัฒน์(ลูกชาย) เป็นพวก
เจ้าของจุดสาธิตการเกษตรตำบลบ้านสา

ขั้นตอนการเลี้ยงกบ

น้ำมันเก่าส่งขาย                                                                    ปลูกผัก

จุดสาธิตหมูหลุม
สถานที่ตั้ง หมู่ 2 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
นายธงชัย งามสม
เจ้าของจุดสาธิตการเกษตรตำบลบ้านสา

กิจกรรมการเลี้ยง                                                                น้ำหมักจุลินทรีย์
จุดสาธิตไก่ชน
สถานที่ตั้ง หมู่ 2 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
นางบัวแก้ว เสาร์พันคำ
เจ้าของจุดสาธิตการเกษตรตำบลบ้านสา


พ่อพันธุ์ไก่ชน

แม่พันธุ์ไก่ชน
กิจกรรมกลุ่มยุวเกษตรกร
โรงเรียนบ้านสาแพะหมู่ ๗ ตำบลบ้านสา

คณะกรรมการกลุ่มยุวเกษตรกร                                           เกษตรตำบลพบปะกลุ่มยุวะเกษตรกร


เตรียมการฝึกซ้อมกลุ่มยุวเกษตรกรการเปิดประชุมกลุ่มยุวเกษตรกร


เจ้าหน้าที่จังหวัดถ่ายรูปร่วมกับกลุ่มยุวเกษตรกร                 ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์


แนะนำคณะกรรมการตัดสินการให้คะแนนการตรวจเยี่ยมแปลงปลูกผักเพื่ออาหารกลางวัน

ผู้ปกครองร่วมกิจกรรมการปลูกมะนาวในกลุ่มยุวเกษตรกร
เกษตรตำบลตรวจเยี่ยมแปลงการปลูกมะนาว
การทำปุ๋ยอัดแท่งของยุวเกษตรกร


ส่งเสริมการเลี้ยงโค


ส่งเสริมปลูกผักสวนครัวเพื่อเป็นอาหารกลางวัน
จุดสาธิตการแปรรูปสัตว์น้ำ
สถานที่ตั้ง หมู่ 5 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
นางอาวรณ์ เสมา
เจ้าของจุดสาธิตการเกษตรตำบลบ้านสา


จำหน่ายปลาส้ม ปลาย่าง ถนนคนเดินแจ้ห่ม วันที่ 11 มิถุนายน 2558

จุดสาธิตข้าวอินทรีย์
สถานที่ตั้ง หมู่ 2 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
นายสมชาย งามสม
เจ้าของจุดสาธิตการเกษตรตำบลบ้านสา


เก็บเกี่ยวข้าวอินทรีย์เพื่อทำพันธุ์ข้าว                                  การนวดข้าวอินทรีย์

ส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง
สถานที่ตั้ง หมู่ 4 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
นายสมชาย งามสม
เจ้าของจุดสาธิตการเกษตรตำบลบ้านสาการร่วมกิจกรรมที่จังหวัดลำปาง
คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบ้านสา
ส่งผลผลิตสับปะรดตำบลบ้านสาเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสับปะรด
ในงานวันเกษตรกรประจำปี ๒๕๕๖
ได้รับรางวัลที่ ๓


ประกวดสับปะรดได้รับรางวัลที่ ๓
รับใบประกาศเกียรติคุณกับผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

การประกวดสับปะรด
ตามโครงการผลิตภัณฑ์เครือข่ายอาชีพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
และมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย ระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม – ๑ กันยายน ๒๕๕๖


คณะกรรมการบริหารศูนย์ ฯ ได้รับรางวัลดังนี้
รางวัลที่ ๑ ได้แก่ นายคลอง อุดจอม
รางวัลชมเชย ได้แก่ นายบุญมา คำลือ
รางวัลชมเชย ได้แก่ นายสมชาย งามสม