พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙

0 3

[embeddoc url=”http://www.bansa.go.th/web/wp-content/uploads/2018/11/003.pdf” download=”all”]

Leave A Reply

Your email address will not be published.