พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

0 3

[embeddoc url=”http://www.bansa.go.th/web/wp-content/uploads/2018/11/005.pdf” download=”all”]

Leave A Reply

Your email address will not be published.