การประชาคมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการเลี้ยงสุกรในพื้นที่บ้านสาแพะ หมู่ที่ 3

ในวันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.  ณ ศาลาประจำหมู่บ้านสาแพะเหนือ หมู่ที่ 7 นายนภปนนท์ สุรินทร์โท นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา นิติกร ลงพื้นที่ประชาคมร่วมกับประชาชน หมู่ที่ 3 ผู้ประกอบการ และพระสงฆ์ในพื้นที่ เพื่อร่วมกันหาทางออก และแก้ไขปัญหาการเลี้ยงสุกร ซึ่งส่งกลิ่นเหม็นก่อเหตุรำคาญให้แก่ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 3 และพื้นที่ใกล้เคียง

บันทึกรายงานการประชาคม

รายงานผลการดำเนินการ