การประชุมพนักงานเทศบาลเพื่อนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลบ้านสา ได้จัดการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ และชี้แจงนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ โดยมี นายนภปนนท์ สุรินทร์โท นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา เป็นประธานการประชุม โดยได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติและรณรงค์ให้พนักงานในสังกัดทุกระดับ งดรับของขวัญหรือของกำนัลจากบุคคลภายนอก ผู้มาติดต่อราชการ และผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม และโปร่งใส รวมถึงเน้นย้ำในเรื่องการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อพัฒนาปรับปรุงผลการประเมินให้ดียิ่งขึ้น