การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

ด้วยสภาเทศบาลตำบลบ้านสา ได้กำหนดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านสา