ประกาศ กำหนดวัน เวลา ตรวจงานจ้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก (จากบ้านนายวสันต์ ตาทรัพย์ – บ้านนางฉวีวรรณ วิรุณพันธ์) หมู่ที่ 4 บ้านสาฯ

Leave A Reply

Your email address will not be published.