การสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านสา

เทศบาลตำบลบ้านสา ได้สนับสนุนงบประมาณในการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565

BRW9C305B9EE276_010621

Leave A Reply

Your email address will not be published.