ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลบ้านสา