เอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

เดือน มิถุนายน 2564

เดือน ตุลาคม 2564

เดือน พฤศจิกายน 2564

เดือน ธันวาคม 2564

เดือน มกราคม 2565

เดือน กุมภาพันธ์ 2565

เดือน มีนาคม 2565 (ละเลย-หัวหน้าหน่วยงานคลังไม่เร่งรัดให้คืนเงินยืมต้องรับผิด)

เดือน เมษายน 2565

เดือน พฤษภาคม 2565

เดือน มิถุนายน 2565

เดือน กรกฏาคม 2565 (คู่มือการใช้งานระบบการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน)

เดือน สิงหาคม 2565 (คู่มือการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม)

เดือน กันยายน 2565

เดือน ตุลาคม 2565

เดือน พฤศจิกายน 2565 (รู้เท่าทันข่าว (News Literacy))

เดือน ธันวาคม 2565 (สาระสำคัญ พรบ.จริยธรรม)

เดือน มกราคม 2566

เดือน กุมภาพันธ์ 2566 (เอกสารเผยแพร่ความรู้)

เดือน มีนาคม 2566

เดือน เมษายน 2566 (ขอข้อมูลการเลือกตั้ง)

เดือน พฤษภาคม 2566 ขอสำนวนการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน