วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้เป็น “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” เพื่อให้ทุกประเทศทั่วโลก        ได้ตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหายาเสพติด ที่เป็นวาระสำคัญและส่งผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติทั่วโลก สำหรับประเทศไทย ในฐานะประเทศสมาชิก ได้ปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบัน