สัญญา โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากสวนนายสนั่น อินตานันท์ – ที่นานายศักดิ์สยาม จารุเนตรรัศมี) หมู่ที่ 2 บ้านสบหก ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง