เรื่อง การคืนเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

บัญชีรายซื่อผู้ชำระเบี้ยปรับ และ เงินเพิ่ม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.