เรื่อง กำหนดอัตราภาษีป้าย

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านสามีความประสงค์แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินและผู้ประกอบการค้าในเขต เทศบาตำบลบ้านสา ซึ่งมีหน้ที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑) เพื่อชำระภาษี ประจำที ๒๕๖๔ ทราบดังนี้

Leave A Reply

Your email address will not be published.