เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์ชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย (ค่าขยะ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์ชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย (ค่าขยะ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

 

เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์ชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย (ค่าขยะ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕