โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายบุญส่ง จิตกล้า – บ้านนายคำปัน ติ๊บตึง) หมู่ที่ 8 บ้านแป้นพัฒนา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

แบบ บก.01

Leave A Reply

Your email address will not be published.