โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก (จากบ้านนางบัวหลัน โล – บ้านนางสาวอารีย์ การักษ์) หมู่ที่ 4 บ้านสา ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

แบบ บก.01 ลว. 6 พฤษภาคม 2565

Leave A Reply

Your email address will not be published.