โครงการบูรณาการจิตอาสาร่วมกำจัดวัชพืชเขื่อนกิ่วลม จังหวัดลำปาง ณ ท่าแพสำเภาทอง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสาฯ

วันที่ 18 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลบ้านสา นำโดย นายนภปนนท์ สุรินทร์โท นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา ร่วมกับ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา จัดโครงการบูรณาการจิตอาสาร่วมกำจัดวัชพืชเขื่อนกิ่วลม จังหวัดลำปาง ณ ท่าแพสำเภาทอง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสาฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายอนวัช สัตตบุศย์ ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด และนายพีรยุทธ์ เหมาะพิชัย ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ในการดำเนินโครงการดังกล่าวได้มีการบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และภาคประชาชน ได้แก่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง การไฟฟ้าแม่เมาะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย(ลำปาง)จำกัด สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง และเทศบาลตำบลบ้านสา ทั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากจิตอาสาราษฎร หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 10 ช่วยกันตักจอกหูหนูและผักตบชวาใส่รถกระบะเพื่อนำไปทำปุ๋ยหมักอินทรีย์เพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชน อีกทั้งการกำจัดวัชพืชดังกล่าวยังช่วยสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยว การสร้างรายได้จากการล่องแพและการประกอบอาชีพประมงของคนในชุมชนให้กลับมาดังเดิม ตลอดจนเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย และในเวลา 17.00 น. นายนภปนนท์ สุรินทร์โท นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา ร่วมต้อนรับนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เดินทางมาเยี่ยมชมการกำจัดวัชพืช เพื่อรับทราบปัญหา ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข

Leave A Reply

Your email address will not be published.