โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID 19)

เมื่อวันที่ 25 ส.ค.2564 นายนภปนนท์ สุรินทร์โท นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID 19) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านสา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนักเรียนในการดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองของเด็กและผู้ปกครอง

Leave A Reply

Your email address will not be published.