โครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประหยัดพลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลบ้านสาดำเนินการโครงการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการประหยัดพลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนให้ครัวเรือนคัดแยกขยะออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะอินทรีย์ และขยะทั่วไป และที่สำคัญคือการให้ความรู้เรื่องการใช้หน้ากากอนามัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 การคัดแยกหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วออกจากขยะทั่วไป หมู่ที่ 1 – 10 ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 มิ.ย. 2564 โดยนายนภปนนท์ สุรินทร์โท นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา เป็นประธานเปิดโครงการฯ

Leave A Reply

Your email address will not be published.