โครงการส่งเสริมอาชีพทำน้ำพริก

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม – 2 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลบ้านสาได้ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพทำน้ำพริก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพกับกลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้านที่สนใจ สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนที่เข้ารับการอบรม โดยวัตถุดิบสามารถจัดหาได้ในพื้นที่ ทั้งนี้ได้จัดอบรมการทำน้ำพริกลาบ น้ำพริกข่าและน้ำพริกน้ำย้อย ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านลุงแก้ว หมู่ที่ 4 ต.บ้านสาฯ โดยมี นายนภปนนท์ สุรินทร์โท นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรม

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.