โครงการอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านสา ได้จัดอบรม "โครงการอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565" ขึ้น ในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสา โดยมี นายนภปนนท์ สุรินทร์โท นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา เป็นประธานเปิดการอบรม และ พระมหานพดล สุวรรณเมธี เจ้าคณะอำเภอวังเหนือ เป็นพระวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาของข้าราชการ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธฺ์ และมีความสุขในการปฏิบัติงาน

 

 

 

   

  

Leave A Reply

Your email address will not be published.