กองช่าง

0 7

นายสหัสทัย เพชรรัตน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
(ว่าง)
นายช่างโยธา

นายอภิสิทธิ์ อลังการนันท์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายกมล ตะนุ
ผู้ช่วยช่างโยธา

นายชลากร เซมา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.