สำนักปลัดเทศบาล

0 24

นายสหัส อินทุรัตน์
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านสา

นางมะลิวัลย์ ชนะมงคล
หัวหน้าสำนักปลัด

นางภามณฑ์ ธนาศักดิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ว่าง)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางนันทพร เนื่องกลิ่น
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางแพรวพรรณ ปู่ย่า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวรัชนีพร ทุเรียน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายปรีชา วงศ์เมทา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวลัดดา หน้างาม
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวยุรี การขยัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางดวงใจ จำปาวัน
ครูผู้ดูแลเด็ก
Leave A Reply

Your email address will not be published.