กองคลัง

0 24

นางอิสราภรณ์ สุวรรณนัง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวสมหมาย พันธุวงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางมาราตรี สาระสิทธิ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางปวีณา ขานอยู่
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

(ว่าง)
นักวิชาการพัสดุ
 
นางสาวจุรารัตน์ เซมา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางปทุมพร การักษ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางสาวกุนทลี บัณฑิต
คนงานทั่วไป
นางสาวอุทัยวรรณ ทาหาร
พนักงานจ้างเหมา
Leave A Reply

Your email address will not be published.