หัวหน้าส่วนราชการ

7

นายสหัส อินทุรัตน์
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านสา

นางมะลิวัลย์ ชนะมงคล
หัวหน้าสำนักปลัด

นางอิสราภรณ์ สุวรรณนัง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายสหัสทัย เพชรรัตน์
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวคัทลียา ฝั้นแก้ว
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

Comments are closed.