คณะผู้บริหาร

0 7

 

 
นายวีระพันธ์ ขยันดี

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา
 
นายอุทัย เซมา
รองนายกเทศมนตรี

นายไล คำปัน
รองนายกเทศมนตรี

นายสนอง ไวสติ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายสุพจน์ ขยันดี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
Leave A Reply

Your email address will not be published.