แผนอัตรากำลัง

ดาวโหลดเอกสาร ใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader, Foxit Reader ในการอ่านเอกสาร
ใช้ Winrar หรือ WinZip ในการแตกไฟล์เอกสาร


นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
update : 14 ต.ค. 2563
นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [0.56 mb.] [.pdf]

การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ
update : 14 ต.ค. 2563
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ [0.42 mb.] [.pdf]

ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564-2566
update : 14 ต.ค. 2563
ประกาศใช้แผน [0.14 mb.] [.pdf]

แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564-2566
update : 14 ต.ค. 2563
แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ประจำปีงบระมาณ 2564-2566 [1.66 mb.] [.pdf]

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
update : 01 พ.ค. 2563
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [0.52 mb.] [.pdf]

แผนผังแสดงความก้าวหน้าในสายอาชีพ
update : 29 เม.ย. 2563
แผนผังแสดงความก้าวหน้าในสายอาชีพ [3.69 mb.] [.pdf]

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
update : 29 เม.ย. 2563
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 [0.67 mb.] [.pdf]
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉ.2) พ.ศ.2561 [0.09 mb.] [.pdf]
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉ.3) พ.ศ.2562 [0.09 mb.] [.pdf]

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
update : 29 เม.ย. 2563
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนง.เทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2560 [0.44 mb.] [.pdf]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนง.เทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(ฉ.2)พ.ศ.2560 [0.06 mb.] [.pdf]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนง.เทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(ฉ.3)พ.ศ.2561 [0.31 mb.] [.pdf]

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
update : 29 เม.ย. 2563
ประกาศกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งในการมาสายฯ ประจำปีงบฯ 2563 [0.65 mb.] [.pdf]
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1-2563 [1.29 mb.] [.pdf]
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2-2563 [1.33 mb.] [.pdf]

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล
update : 28 เม.ย. 2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาพนง.เทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2562 [1.46 mb.] [.pdf]

1 2