แผนปฏิบัตการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ดาวโหลดเอกสาร ใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader, Foxit Reader ในการอ่านเอกสาร
ใช้ Winrar หรือ WinZip ในการแตกไฟล์เอกสาร


แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
update : 13 ก.ค. 2563
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [3.04 mb.] [.pdf]

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
update : 05 มิ.ย. 2563
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562 [0.37 mb.] [.pdf]
ประกาศ มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการ [0.10 mb.] [.pdf]

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
update : 02 มิ.ย. 2563
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 [0.51 mb.] [.pdf]

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (ต.ค.62 - เม.ย.63)
update : 02 มิ.ย. 2563
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (ต.ค. 62 - เม.ย. 63) [2.21 mb.] [.pdf]

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี ประจำปี 2561-2564
update : 22 ต.ค. 2561
ประกาศ [0.09 mb.] [.pdf]
แผน ปปช. [0.32 mb.] [.doc]
แผน ปปช.2 [0.16 mb.] [.docx]