หน่วยงานแต่ละฝ่าย

คณะผู้บริหาร

นายวีระพันธ์ ขยันดี
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสานายอุทัย เซมา
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา

นายไล คำปัน
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา

นายสนอง ไวสติ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา

นายสุพจน์ ขยันดี
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา