หน่วยงานแต่ละฝ่าย

สภาเทศบาลตำบลบ้านสา

นายบุญมา คำลือ
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านสา

นายจักรพันธ์ เป็นคุณ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านสา

นายธงชัย เป็นคุณ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสา เขต 1

นายอำนวย สูงดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสา เขต 1

นายอนุรัตน์ ชิ้นจอหอ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสา เขต 1

นายศักดิ์ชาย มีเลข
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสา เขต 1

นายบุญผ่าน เป่าพิษ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสา เขต 2

นายจำนรรฆ์ ตาเร็ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสา เขต 2

นายสกล คำลือ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสา เขต 2

นายจำรัส การักษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสา เขต 2

นางสุทิน นาละออง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสา เขต 2