ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

แนวทางการพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มี 4 แนวทาง คือ
     1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน
     1.2 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
     1.3 การไฟฟ้าสาธารณะ
     1.4 การวางผังเมือง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี 2 แนวทาง คือ
     2.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     2.2 การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวังและการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย มี 5 แนวทาง คือ
     3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
     3.2 การศึกษา
     3.3 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
     3.4 การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
     3.5 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ มี 3 แนวทาง คือ
     4.1 การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
     4.2 การส่งเสริมตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น
     4.3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร มี 2 แนวทาง คือ
     5.1 การพัฒนาบุคลากร
     5.2 การปรับปรุงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน