เทศบัญญัติ

ดาวโหลดเอกสาร ใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader, Foxit Reader ในการอ่านเอกสาร
ใช้ Winrar หรือ WinZip ในการแตกไฟล์เอกสาร


เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
update : 23 ก.ย. 2563
14 [0.49 mb.] [.pdf]
13 [0.67 mb.] [.pdf]
12 [1.30 mb.] [.pdf]
11 [0.06 mb.] [.pdf]
10 [0.70 mb.] [.pdf]
9 [0.04 mb.] [.pdf]
8 [0.07 mb.] [.pdf]
7 [0.04 mb.] [.pdf]
6 [0.03 mb.] [.pdf]
5 [0.03 mb.] [.pdf]
4 [0.04 mb.] [.pdf]
3 [0.04 mb.] [.pdf]
2 [0.05 mb.] [.pdf]
1 [0.04 mb.] [.pdf]
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสา [0.14 mb.] [.pdf]

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
update : 30 ก.ย. 2562
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณฯ [0.12 mb.] [.pdf]
ข้อมูลทั่วไป [0.07 mb.] [.pdf]
ส่วนที่ 1 [0.06 mb.] [.pdf]
คำแถลงงบประมาณ [0.11 mb.] [.pdf]
คำแถลงงบประมาณ 2 [0.11 mb.] [.pdf]
คำแถลงงบประมาณ 3 [0.08 mb.] [.pdf]
ส่วนที่ 2 [0.12 mb.] [.pdf]
บันทึกหลักการและเหตุผล [0.09 mb.] [.pdf]
รายจ่ายงบประมาณ [0.15 mb.] [.pdf]
เทศงบประมาณ [0.13 mb.] [.pdf]
ประมาณการรายรับ [0.14 mb.] [.pdf]
รายละเอียดประมาณการรายรับ [0.13 mb.] [.pdf]
ประมาณการรายจ่าย [1.18 mb.] [.pdf]
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย [0.38 mb.] [.pdf]

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
update : 11 ก.ย. 2561
ประกาศ [0.08 mb.] [.pdf]
ปกเทศฯ [0.06 mb.] [.pdf]
1 [0.06 mb.] [.pdf]
2 [0.06 mb.] [.pdf]
3 [0.09 mb.] [.pdf]
4 [0.07 mb.] [.pdf]
5 [0.06 mb.] [.pdf]
6 [0.13 mb.] [.pdf]
7 [0.07 mb.] [.pdf]
8 [0.09 mb.] [.pdf]
9 [0.09 mb.] [.pdf]
10 [0.08 mb.] [.pdf]
11 [0.12 mb.] [.pdf]
12 [1.23 mb.] [.pdf]
13 [1.45 mb.] [.pdf]
14 [0.36 mb.] [.pdf]

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
update : 11 ก.ย. 2560
ประกาศเทศบัญญัติฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [0.08 mb.] [.pdf]
ปกเทศฯ [0.09 mb.] [.pdf]
ส่วนที่ 1 หน้า 1-7 [0.28 mb.] [.pdf]
หน้า 8-17 [0.31 mb.] [.pdf]
หน้า 18-19 [0.23 mb.] [.pdf]
หน้า 20 [0.18 mb.] [.pdf]
หน้า 21-24 [0.33 mb.] [.pdf]
หน้า 25-29 [0.26 mb.] [.pdf]
หน้า 30-95 [1.64 mb.] [.pdf]
หน้า 96-143 [1.04 mb.] [.pdf]
หน้า 144-152 [0.17 mb.] [.pdf]

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
update : 31 พ.ค. 2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [0.88 mb.] [.rar]

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
update : 31 พ.ค. 2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [0.89 mb.] [.rar]

เทศบัญญัติ เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2552
update : 31 พ.ค. 2560
เทศบัญญัติ เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2552 [1.36 mb.] [.pdf]

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
update : 24 ก.ย. 2555

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
update : 24 ก.ย. 2555