โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านสา


โครงสร้างการบริหารของเทศบาลตำบลบ้านสา

อำนาจหน้าที่การบริหารงานของสำนักปลัดเทศบาล

เป็นหน่วยงานของเทศบาลที่รับผิดชอบทั้งภายในและภายนอกเขตเทศบาล สำนักปลัดเทศบาลแบ่งงานรับผิดชอบออกเป็นส่วนต่าง ๆ งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานสารบรรณของเทศบาล งานดูแลรักษาจัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานการประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบา งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล แจ้งมติเวียนให้กองต่าง ๆ ทราบ และยังต้องรับผิดชอบส่วนงานการเจ้าหน้าที่ งานบริหารบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง งานบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้ายและเลื่อนระดับ งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกและการคัดเลือก งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล ขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรมสัมมนา การศึกษาดูงาน การลาศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา งานพิจารณาเงินเดือนและลูกจ้าง การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ งานลาพักผ่อนประจำปี การลาอื่น ๆ งานสวัสดิการพนักงาน ลูกจ้าง ส่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับผิดชอบความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับผิดชอบความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานป้องกันและระงับอัคคีภัย งานตรวจสอบควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และระงับสาธารณภัยต่าง ๆ จัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผนงานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร งานฝึกอบรมอาสาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


อำนาจหน้าที่การบริหารงานของส่วนการคลัง

เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบ การปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน งานผลประโยชน์ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับงานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท งานจัดทำเช็ค จัดเก็บเอกสาร การจ่ายเงิน การจัดทำบัญชี งานทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท จัดทำสถิติการคลัง งานพัสดุ และทรัพย์สินมีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้าง การรับจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาพัสดุ การจำหน่ายพัสดุตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ นอกจากนี้ยังมีการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานผลประโยชน์ และการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ งานจัดเก็บและรับชำระเงินได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น และที่สำคัญต้องรับผิดชอบการปฏิบัติงานการประสานงานเกี่ยวกับแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาล ต้องรับผิดชอบในส่วนของงานแผนที่ภาษี การคัดลอกข้อมูลที่ดิน งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษี โรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย การจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษี งานภาษี งานสำรวจข้อมูลภาคสนาม การจัดเก็บและดูแลรักษา งานทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง


อำนาจหน้าที่การบริหารงานของส่วนโยธา

เป็นหน่วยงานที่ต้องให้บริการประชาชนในหลายด้าน ทั้งทางด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกเทศบาล หน้าที่หลักของกองช่างจะมีหน้าที่สำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพของวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้างงาน การควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมายปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ขุดดิน/ถมดิน งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงการควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนด้านวิศวกรรม และนอกจากนี้กองช่างยังมีหน้าที่ให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาแนะนำ ออกแบบกำหนดรายละเอียดศึกษาวิเคราะห์วิจัยทางด้านวิศวกรรม งานควบคุมการก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานผังเมือง และยังต้องมีหน้าที่รับผิดชอบงานสวนสาธารณะ จัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ควบคุมดูแล บำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ ตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ส่วนงานสาธารณูปโภค ส่วนโยธาต้องมีหน้าที่ก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้าและสิ่งติดตั้งอื่นวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงรักษา อาคาร ถนน สะพาน ไฟฟ้า ควบคุมดูแลสถานที่ และที่ดินสาธารณประโยชน์ ให้คำปรึกษาและนำตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษา