วิสัยทัศน์การพัฒนา พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vission)

“การคมนาคมสะดวก มีความรู้ทันสมัย การอนามัยเป็นเลิศ สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางในการท่องเที่ยวแบบครบวงจร” โดยกำหนดยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านสา จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ 16 แนวทาง ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มี 4 แนวทาง คือ
     1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน
     1.2 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
     1.3 การไฟฟ้าสาธารณะ
     1.4 การวางผังเมือง
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี 2 แนวทาง คือ
     2.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     2.2 การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวังและการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อยมี 5 แนวทาง คือ
     3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
     3.2 การศึกษา
     3.3 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
     3.4 การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
     3.5 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ มี 3 แนวทาง คือ
     4.1 การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
     4.2 การส่งเสริมตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น
     4.3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร มี 2 แนวทาง คือ
     5.1 การพัฒนาบุคลากร
     5.2 การปรับปรุงการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

พันธกิจ ( Mission)
     1. พัฒนาด้านคุณภาพการศึกษา
     2. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
     3. อนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทำนุบำรุงศาสนา
     4. พัฒนาสังคมและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
     5. เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายและส่งเสริมอาชีพ
     6. พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและคุณภาพผลผลิต
     7. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่และได้มาตรฐาน
     8. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวแบบครบวงจร
     9. อนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     10. สร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและชุมชน
     11. พัฒนาระบบการบริหารและบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ