การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี กำหนดจำนวนวันในสมัยประชุม วันเริ่มสมัยประชุมในแต่ละสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2563 กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรก (ปีถัดไป) ของปี พ.ศ.2564