Browsing Category

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายชำนาญ…

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ลว. 7 ตุลาคม 2564 แผนจัดซื้อจัดจ้าง เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่1 ลว. 20 ธันวาคม 2564 เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่1 เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่2 ลว. 23 ธันวาคม 2564