ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.…

วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลบ้านสา ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านสา…

.
ขอเชิญชวนประชาชนหรือ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน
ร่วมประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ.2567

ติดต่อเทศบาลตำบลบ้านสา

ที่อยู่ : 120 หมูที่ 5 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120
โทรศัพท์ : 054-369757
โทรสาร : 054-369999
เว็บไซต์ : www.bansa.go.th
Facebook : เทศบาลตำบลบ้านสา (https://www.facebook.com/bansa.go.th)

งานจัดเก็บรายได้

1 of 4

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

1 of 63

ข่าวสารสภาเทศบาลตำบลบ้านสา

ประกาศกำหนดสมัยประชุมประจำปี

รายงานการประชุมสภา

เชื่อมโยงข่าวจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP

1 of 131

ข่าว/ประกาศทั่วไป

1 of 5

ประชาสัมพันธ์งานบริหารบุคคล

1 of 15

หน่วยตรวจสอบภายใน

1 of 2

เจตจำนงค์สุจริต

1 of 8

กฎหมาย/ระเบียบ

ภารกิจถ่ายโอน

1 of 4