คณะผู้บริหาร


นายนภปนนท์  สุรินทร์โท
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสา
โทร. 081-951 0384

นายระวี หมั่นทำ
รองนายกเทศมนตรี
โทร. 081-8835501

นายไล  คำปัน
รองนายกเทศมนตรี
โทร. 065-0061195

นายเสาร์ เซมา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร. 064-9737495

นายเพียร แต้มดี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร. 062-3085480
Leave A Reply

Your email address will not be published.