สำนักปลัดเทศบาล


นางมะลิวัลย์ ชนะมงคล
หัวหน้าสำนักปลัด

 

 

 

(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางภามณฑ์ ธนาศักดิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
     
นางนันทพร เนื่องกลิ่น
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 


นางสาวนัยนา สุนะเสน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 


นางแพรวพรรณ ปู่ย่า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
     
นางสาวรัชนีพร ทุเรียน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายปรีชา วงศ์เมทา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวลัดดา หน้างาม
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวอทิตยา  ชมภูชนะภัย
นิติกรปฏิบัติการ

นายณัฐพล ต้องใจ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติงาน
นางสาวยุรี การขยัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

(ว่าง)
ครู

นางสาวกินนารี ปินใจกุล
ครู

นางเบญญาภา  จิตต์กล้า
ครู

นางวรุณศิริ กันทะคีรี
ผู้ดูแลเด็ก

นางธัญชนก สวยแท้
ผู้ดูแลเด็ก

นายเมืองมนต์ แยบคาย
พนักงานดับเพลิง

นายสมพงษ์ การหมั่น
พนักงานดับเพลิง

นายชัยวัฒน์ ประวิง
พนักงานดับเพลิง

นายศิริพงศ์ ชนะมงคล
พนักงานดับเพลิง

นายเอกลักษณ์ ปู่ย่า
พนักงานขับรถยนต์

นายเสน่ห์ ทองใบ
พนักงานขับรถยนต์

นายปรีดา งามสุข
พนักงานขับรถยนต์

นายยงยุทธ สุดหอม
ภารโรง

นายวิชัย ทิว่อง
ยาม

นายประเทือง ลำโต
คนงานเครื่องสูบน้ำ

นายจตุพร สุดหอม
คนงานเครื่องสูบน้ำ

นายเอนก แต้มดี
คนงาน

นางจารุวรรณ สุดหอม
คนงาน

นางประภัสสร ทิว่อง
คนงาน

นางณัฏฐ์ชยา ทองใบ
คนงาน

นางนงคราญ ทูพิมาย
คนงาน

นางดวงพร  สุดหอม
คนงาน

นายสยาม  งามสม
คนงาน

นายไพรวัลย์ การักษ์
คนงานประจำรถขยะ

นายวชิรวิทย์ ฟังเย็น
คนงานประจำรถขยะ