สำนักปลัดเทศบาล


นายธานินทร์  ปัญญาดี
  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

  
นางสาวขวัญชนก  ทำนา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางภามณฑ์  ธนาศักดิ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางนันทพร  เนื่องกลิ่น
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางแพรวพรรณ ปู่ย่า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวรัชนีพร  ทุเรียน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   
นางสาวอทิตยา  ชมภูชนะภัย
นิติกรปฏิบัติการ
 

 

 

 

(-ว่าง-)
นักวิชาการสาธารณสุข ปก/ชก


นางสาวลัดดา หน้างาม
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวสุนันทา  งามทรง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายณัฐพล ต้องใจ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยปฎิบัติงาน

นางสาวฉันทนา ตั้งตัว
ครู

นางสาวกินนารี ปินใจกุล
ครู

นางเบญญาภา  จิตต์กล้า
ครู

นางวรุณศิริ กันทะคีรี
ผู้ดูแลเด็ก

นางธัญชนก สวยแท้
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวณัฐสุดา  ก๋องแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

นางสาวยุรี การขยัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 


นายเมืองมนต์ แยบคาย
พนักงานดับเพลิง


นางศิริพร  สูงงาม
คนงาน

 


นายสมพงษ์ การหมั่น
พนักงานดับเพลิง


นางสาวอาภรณ์  การักษ์
คนงาน

 


นายชัยวัฒน์ ประวิง
พนักงานดับเพลิง


นายศิริพงศ์ ชนะมงคล
พนักงานดับเพลิง

นายวีรพงษ์  มิ่งเชื้อ
พนักงานขับรถยนต์


นายเสน่ห์ ทองใบ
พนักงานขับรถยนต์

นายจามินทร์  กองคำบุตร
พนักงานขับรถยนต์


นายยงยุทธ สุดหอม
ภารโรง

นายวิชัย ทิว่อง
ยาม

นายประเทือง ลำโต
คนงานเครื่องสูบน้ำ

นายจตุพร สุดหอม
คนงานเครื่องสูบน้ำ

นายเอนก แต้มดี
คนงาน

นางจารุวรรณ สุดหอม
คนงาน


นางประภัสสร ทิว่อง
คนงาน

นางณัฏฐ์ชยา ทองใบ
คนงาน

นางนงคราญ ทูพิมาย
คนงาน

นางดวงพร  สุดหอม
คนงาน

นายสยาม  งามสม
คนงาน

นายไพรวัลย์ การักษ์
คนงานประจำรถขยะ

นายวชิรวิทย์ ฟังเย็น
คนงานประจำรถขยะ