กองช่าง


นายธนกฤต เพชรรัตน์
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายณัฐวุฒิ  โพธิ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายอภิสิทธิ์  อลังการนันท์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายกมล ตะนุ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 

 

 

นายบัณฑิต  จันทา
ผู้ช่วยนายช่างไโยธา

 

 

 

 
นายวิทย์ธวุฒิ  วงศ์ชัย
ผู้ช่วยนายช่างไโยธา

-ว่าง-
คนงาน