กองช่าง


นายสหัสทัย เพชรรัตน์
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายณัฐวุฒิ  โพธิ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(ว่าง)
นายช่างโยธา (ปง./ชง.) 

 

 

 

 

นายอภิสิทธิ์ อลังการนันท์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายกมล ตะนุ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายชลากร  เซมา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 
นายวิทย์ธวุฒิ  วงศ์ชัย
ผู้ช่วยนายช่างไโยธา