กองช่าง


นายธนกฤต เพชรรัตน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายณัฐวุฒิ  โพธิ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายอภิสิทธิ์ อลังการนันท์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายกมล ตะนุ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 

 

 

 

 

นายชลากร  เซมา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 
นายวิทย์ธวุฒิ  วงศ์ชัย
ผู้ช่วยนายช่างไโยธา

             นายบัณฑิต  จันทา
ผู้ช่วยนายช่างไโยธา