กองคลัง


นางอิสราภรณ์ สุวรรณนัง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวกมลจันทร์  สุธรรมปวง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นายสุรวุฒิ  อินต๊ะสงค์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวธัญนภัทร์  คำลือ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางมาราตรี  สาระสิทธิ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
     
นางสาวจุรารัตน์  เซมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวกุนทลี บัณฑิต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 

     
นางสาวปทุมพร  การักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวสุวนันท์  หน้างาม
คนงาน

นายภูมิพิพัฒน์  ภักดี
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ