กองคลัง


นางอิสราภรณ์ สุวรรณนัง
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวกมลจันทร์  สุธรรมปวง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 

 

 

 

 

(ว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.)


นางสาวธัญนภัทร์  คำลือ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางมาราตรี  สาระสิทธิ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวจุรารัตน์ เซมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวกุนทลี บัณฑิต
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
     
นางสาวปทุมพร  การักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นายภูมิพิพัฒน์  ภักดี
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ