กองคลัง


นางอิสราภรณ์ สุวรรณนัง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวสมหมาย พันธุวงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางมาราตรี สาระสิทธิ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ว่าง)
นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.)

นางปวีณา ขานหยู่
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
 
นางสาวจุรารัตน์ เซมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวกุนทลี บัณฑิต
คนงาน
นางปทุมพร การักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
Leave A Reply

Your email address will not be published.