หัวหน้าส่วนราชการ

 

นางอิสราภรณ์  สุวรรณนัง
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านสา
โทร. 0 5435 7011

 

นายธนกฤต  เพชรรัตน์
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการ แทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร. 0 5436 9757

นางอิสราภรณ์ สุวรรณนัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 0 5435 7010

นายธนกฤต  เพชรรัตน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 0 5435 7011