หัวหน้าส่วนราชการ


นายสหัสทัย เพชรรัตน์
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านสา
โทร. 0 5435 7011

นางมะลิวัลย์ ชนะมงคล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร. 0 5436 9757

นางอิสราภรณ์ สุวรรณนัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 0 5435 7010

นายสหัสทัย เพชรรัตน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 0 5435 7011