หัวหน้าส่วนราชการ


นายธานินทร์  ปัญญาดี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านสา
โทร. 0 5436 9757

นายธานินทร์  ปัญญาดี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร. 0 5436 9757
 
นางอิสราภรณ์ สุวรรณนัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 0 5436 9757


นายธนกฤต  เพชรรัตน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 0 5436 9757