Browsing Category

e-GP

จ้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากศาลาอเนกประสงค์ – บ้านนางทา สืบจิตต์) หมู่ที่ 10…

จ้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากศาลาอเนกประสงค์ - บ้านนางทา สืบจิตต์) หมู่ที่ 10 บ้านสามัคคีเหนือ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นหน้าบ้านนายแก้วมา ตามชื่อ – ทุ่งนา) หมู่ที่ 10…

จ้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นหน้าบ้านนายแก้วมา ตามชื่อ - ทุ่งนา) หมู่ที่ 10 บ้านสามัคคีเหนือ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ เพื่อใช้ปฎิบัติงานของกองช่าง เทศบาลตำบลบ้านสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ เพื่อใช้ปฎิบัติงานของกองช่าง เทศบาลตำบลบ้านสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเปลี่ยนหนังหุ้มเบาะและเปลี่ยนแผ่นยางปูพื้นรถตู้โดยสาร หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๑๘๒ ลำปาง…

จ้างเปลี่ยนหนังหุ้มเบาะและเปลี่ยนแผ่นยางปูพื้นรถตู้โดยสาร หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๑๘๒ ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง