Browsing Category

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

จ้างค่าสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านสา…

จ้างค่าสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านสา (งานจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน) ประจำเดือน เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าบ้านนายสวย การักษ์) หมู่ที่ 10 บ้านสามัคคีเหนือ ตำบลบ้านสา…

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าบ้านนายสวย การักษ์) หมู่ที่ 10 บ้านสามัคคีเหนือ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากศาลาอเนกประสงค์ – บ้านนางทา สืบจิตต์) หมู่ที่ 10…

จ้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากศาลาอเนกประสงค์ - บ้านนางทา สืบจิตต์) หมู่ที่ 10 บ้านสามัคคีเหนือ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง