การกำหนดจำนวนสมัยสามัญประชุมสามัญประจำปี กำหนดจำนวนวันสมัยประชุม วันเริ่มสมัยประชุมในแต่ละสมัยประชุมสามัญประจำปี 2566 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก ของปี 2567

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ ปี 2566